Algemene Voorwaarden

versie 2017.02
Artikel 1. Definities

1. Stotijn Notariaat is een handelsnaam van Stotijn Notariaat de Wijk B.V. Stotijn Notariaat de Wijk B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kantoorhoudende te 7957 BA de Wijk, Burgemeester Veenhovenplein 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01132397, waarbinnen een notariële rechtspraktijk wordt uitgeoefend door notaris Mr J.G.G.T. Stotijn, diens ambtswaarnemer, een of meer kandidaat-notarissen en verdere kantoorgenoten en medewerkers, die (mede) met de uitvoering van de opdrachten zijn belast.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die mondeling of schriftelijk (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening.

3. Opdracht: de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek, waarbij Stotijn Notariaat de Wijk B.V. zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijke Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.

4. Opdrachtnemer: Stotijn Notariaat de Wijk B.V. is te allen tijde de enige opdrachtnemer. Ook indien het de uitdrukkelijke, uitgesproken of stilzwijgende bedoeling of opdracht is dat een opdracht door de notaris zelf of door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, heeft niet de notaris zelf en heeft niet deze persoon als opdrachtnemer te gelden, doch heeft (uitsluitend) Stotijn Notariaat de Wijk B.V. als enige opdrachtnemer te gelden, zelfs indien de opdracht door de notaris zelf of door een specifieke persoon zelf is aangenomen.
Artikel 2. Toepassingsgebied

Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkende tot het verrichten van werkzaamheden door de opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienstverlening door of vanuit Stotijn Notariaat de Wijk B.V.
Artikel 3. Opdrachtverlening

Als opdrachtverlening worden onder meer ook aangemerkt:

- het verzoeken tot opstellen van een ontwerpakte;

- het door Stotijn Notariaat de Wijk B.V. ontvangen van een koopovereenkomst of hypotheekbrief, verstrekt door opdrachtgever of de makelaar/tussenpersoon/bank (namens opdrachtgever), wordt aangemerkt als een opdracht tot dienstverlening aan opdrachtnemer. Indien stukken op andere wijze worden aangeleverd aan opdrachtnemer, bijvoorbeeld per e-mail of elektronisch, geldt hetzelfde indien de aangeleverde gegevens in redelijkheid kunnen worden beschouwd als een opdracht om werkzaamheden te verrichten.

Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van opdrachtnemer. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als (mede-)beleidsbepaler van deze rechtspersoon.
Artikel 4. Inschakeling derden

Bij het inschakelen van derden zal opdrachtnemer zo nodig overleg met opdrachtgever voeren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door hem ingeschakelde derden. Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor door met instemming van opdrachtgever ingeschakelde derden ingediende declaraties.
Artikel 5. Honorarium

Het honorarium wordt vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door opdrachtnemer gehanteerde uurtarief, tenzij bij opdrachtnemer anders gebruikelijk of tenzij tussen opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen. Opdrachtnemer is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een maand, tussentijds te declareren.
Artikel 6. Niet doorgegane akte - ingetrokken opdracht

Ook voor werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte of tot een voltooide dienstverlening, alsmede indien een opdracht wordt ingetrokken, is opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden, alsmede met de opdracht samenhangende kosten, in rekening te brengen bij opdrachtgever. Het honorarium wordt daarbij vastgesteld als hiervoor bepaald.
Artikel 7. Betaling

Betaling van declaraties dient te geschieden uiterlijk bij het ondertekenen van de akte(n), en als geen ondertekening van de akte(n) plaats vindt binnen tien dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen of vermeld, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bank- of girorekening vermeld op de factuur of op een andere door Stotijn Notariaat aan te wijzen rekening.

Bij overschrijding van de vastgestelde betaaltermijn is opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd ten bedrage van één procent (1%) per maand. Per betalingsherinnering brengt opdrachtnemer €.25,00 te vermeerderen met de alsdan verschuldigde btw voor administratiekosten in rekening. Als invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten, inclusief de werkzaamheden van opdrachtnemer, vallende op die invordering voor rekening van opdrachtgever.

Aan opdrachtgever toekomende bedragen worden uitsluitend overgemaakt op een ten name van hem/haar staande Nederlandse bank- of girorekening.
Artikel 8. Klachten

Indien de opdrachtgever klachten heeft jegens de opdrachtnemer, zal hij deze klachten eerst aan de opdrachtnemer naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:

- de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; en/of

- de desbetreffende Kamer van Toezicht over de Notarissen en de Kandidaat-notarissen; en/of

- de burgerlijke rechter.

Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Indien opdrachtgever in het ongelijk wordt gesteld, is opdrachtgever verplicht aan opdrachtnemer te vergoeden de door opdrachtnemer dienaangaande gemaakte directe en indirecte kosten, waaronder ook vergoeding van de door opdrachtnemer aan de klacht of procedure bestede tijd conform het alsdan bij opdrachtnemer geldende kantoor-uurtarief.
Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan opdrachtnemer gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval opdrachtnemer aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

2. Mocht geen uitkering onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaats vinden, dan is iedere in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium.

3. De in de vorige leden omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval opdrachtnemer aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

4. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in de voorgaande leden geldt ook indien opdrachtnemer ten onrechte zijn diensten heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

5. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de vorige leden van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de notaris, diens waarnemer, de ten kantore van opdrachtnemer werkzame kandidaat-notaris(sen) en in het algemeen een ieder die ten kantore van opdrachtnemer werkzaam is, zodat dezen zich ieder evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

6. Alle aanspraken van een opdrachtgever vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.

7. Persoonlijke aansprakelijkheid van de notaris of van diens werknemers is in alle gevallen uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 10. Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Ter zake van alle geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt bij voorbaat door zowel opdrachtnemer als opdrachtgever de rechterlijke instanties bevoegd verklaard waar de vestigingsplaats van opdrachtnemer onder ressorteert.
Artikel 11. Beroeps- en gedragsregels

De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.
Artikel 12. Belastingen

Bij overdracht van onroerende zaken geldt de in de akte van levering gestelde verklaring als aangifte voor de overdrachtsbelasting. Indien de aanslag overdrachtsbelasting door de inspecteur hoger wordt vastgesteld dan volgens de verklaring in de akte is verschuldigd, zal de belastingplichtige het verschil op eerste verzoek van de notaris aan hem voldoen, waarna de notaris voor directe voldoening aan de belastingontvanger zal zorgdragen.Artikel 13. Negatieve rente

Indien over de onder de notaris te storten hypotheekgelden, koopsom, waarborgsom of depotbedragen door de bank negatieve rente wordt berekend, wordt deze op forfaitaire wijze doorbelast aan de cliënt voor het aantal dagen dat deze gelden ten behoeve van de betreffende cliënt op de rekening van het notariskantoor staan.


Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus