Levenstestament of Algehele Notariėle Volmacht

Over testamenten denkt men nog wel eens na. Het LevensTestament staat echter weinig in de belangstelling. Stotijn notariaat & mediation vraagt hiervoor aandacht. Stilstaan bij ons overlijden wordt als lastig ervaren. Schoorvoetend wordt er dan ook nagedacht over een testament. Dát we eens zullen overlijden is een feit. En een feit is ook, dat het maken van een testament veel ellende kan voorkomen! Ook situaties als wilsonbekwaamheid door dementie of een beroerte houden we liefst verre van ons. Evenals het idee dat je in coma kunt geraken. Daar sta je liever niet bij stil. Zo’n situatie overkomt of overvalt je. Maar met een LevensTestament of Algehele Volmacht zorg je ervoor dat wanneer zich zoiets voordoet, er in juridische zin voorzorgsmaatregelen zijn getroffen voor je naaste familie, je financiën, je onderneming etc. Een LevensTestament is een document waarin je een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens je leven iets gebeurt waardoor je zelf niet meer kunt handelen. Bijvoorbeeld wanneer je door een ongeluk of door ziekte niet meer in staat bent om belangrijke zaken – privé of zakelijk – te regelen. Ook als je bepaalde zaken niet zelf meer wílt regelen en het prettiger vindt dat een ander dat voor jou doet. In al deze situaties is het van belang om te weten wat je wensen zijn. Dat kun je vastleggen in een levenstestament dat, zoals de naam al zegt, werkt bij leven.

Levenstestament of Algehele notariële volmacht kan veel leed voorkomen

In de media is de laatste jaren veel aandacht gegeven aan het erfrecht en hoe belangrijk het is om een testament te maken. Op die manier is alles goed geregeld wanneer u overlijdt. Waar weinig aandacht aan wordt besteed, is hoe belangrijk het kan zijn, wanneer iemand tijdens uw leven, namens u, uw zaken kan regelen.Deze persoon kan u vertegenwoordigen op alle mogelijke vlakken en indien nodig beslissingen voor of namens u nemen. De redenen daarvoor kunnen divers zijn. Wanneer u bijvoorbeeld voor uw werk regelmatig in het buitenland moet zijn, of als u bijvoorbeeld op de vaart zit en dus langere tijd van huis bent, dan kan het erg praktisch zijn, dat u iemand volmacht geeft, om namens u allerlei zaken te regelen. Dit gaat zeker ook op voor beroepsmilitairen die voor langere tijd worden uitgezonden naar crisisgebieden, waar ook ter wereld.


Verdrietiger wordt het, wanneer u dementeert of (bijvoorbeeld door een ongeluk) in een comageraakt. Hier liggen de zaken anders. U bent dan namelijk niet meer handelingsbekwaam, wat met zich meebrengt dat er dan iemand moet worden aangewezen om uw zaken voor u te regelen. De Wet heeft daar een oplossing voor in de vorm van bewind of curatele. Uw naasten kunnen aan de Rechtbank vragen om u dan onder bewind of onder curatele te stellen. Daarvoor geldt een formele aanvraagprocedure, en nadat bewind of curatele is ingesteld, moet de bewindvoerder/curator voor veel handelingen toestemming hebben van de Rechtbank, en moet hij of zij periodiek rekening en verantwoording afleggen aan deze instantie. Naast het feit dat deze procedures veel kosten met zich mee brengen, worden bewind en curatele vaak als denigrerend ervaren. Ook het moeten afleggen van rekening en verantwoording aan de Rechtbank wordt doorgaans als vervelend en bemoeizuchtig ervaren. Zeker als de andere echtgenoot de zaken regelt voor de dementerende of comateuze echtgenoot, is het vervelend om steeds bij de rechter te biecht te moeten gaan. Instellen van een bewind of curatele kan wordenvoorkomen, door tijdig bij de notaris een algehele volmacht of levenstestament te laten opstellen. Daarmee benoemt u bepaalde personen, bijvoorbeeld uw echtgenoot, een of meer van uw kinderen, of een vertrouwenspersoon tot gevolmachtigde, om uw zaken te regelen, wanneer u dat niet (meer) zelf zou kunnen.Zeker wanneer u een eigen bedrijf heeft of een eigen woning, is het maken van een algehele volmacht aan te raden. Het bedrijf moet door kunnen gaan en wellicht moet de woning worden verkocht, of is er een verbouwing nodig om hier te kunnen blijven wonen.

Het levenstestament kan al naargelang uw wens uit meerdere regelingen bestaan:


De basis is een volmacht voor rechtshandelingen, bijvoorbeeld: het kopen of verkopen van roerende en onroerende zaken (zoals auto of woning); het huren of verhuren van roerende en onroerende zaken; het regelen van belastingzaken, verzekeringen en pensioenzaken; het voeren van rechtsprocedures;

De volmacht kan worden uitgebreid met een volmacht voor immateriële zaken, bijvoorbeeld: afspraken maken met verzorgingstehuizen en dokters omtrent opname, behandeling, verpleging, therapie.

In de volmacht kan (indien gewenst) een regeling worden opgenomen waarin u verklaringen en volmachten opneemt omtrent eventuele levensbeëindiging.

Stotijn notariaat & mediation heeft hierover de laatste jaren ook regelmatig lezingen verzorgd in Hoogeveen en Meppel.
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Verschil met een gewoon testament?

In een gewoon testament leg je vast wat er ná je overlijden met je nalatenschap moet gebeuren en regel je o.a. aan wie je wat wilt nalaten, het benoemen van een voogd, een bewindvoerder of een executeur. Daarbij kan er sprake zijn van een langstlevende testament voor gehuwden of een langstlevende testament voor samenwonenden, waarbij de partner die overblijft het gezamenlijke vermogen krijgt toegewezen. Een testament werkt dus pas ná overlijden. Wanneer je door coma, dementie of andere redenen zelf je zaken niet meer kunt regelen, hou je met een LevensTestament toch zélf alle regie. Je bepaalt zélf wie jouw zaken regelt als jij dat niet (meer) kunt. Je voorkomt gedoe, kosten en formaliteiten en dat de zaken die je hebt geregeld anders lopen dan je zou willen. Je voorkomt dat je vermogen op slot gaat of dat het op gaat aan AWBZ en zorgbijdragen. Een goed LevensTestament is essentieel, net als een ‘normaal’ testament.

Voor wie is een levenstestament van belang?

Het is primair voor jezelf van belang vast te leggen wat je wensen en verzoeken zijn in het geval je deze niet (meer) zelf kunt uiten. Maar het is ook voor iedereen die voor je zorgt of zakelijk met je samenwerkt van belang om te weten wat je wensen zijn. Dit geldt zowel voor je (zakelijke) partner, je kinderen en naaste familie als ook voor zorghulpverleners. Als er een bewind over je vermogen is aangevraagd, is het LevensTestament voor bewindvoerder en kantonrechter een belangrijke hulp als er besloten moet worden over verkoop van je huis of het doen van schenkingen aan kinderen of kleinkinderen.

Hoe wordt een LevensTestament vastgelegd?

Net als een gewoon testament in een notariële akte. De notaris informeert je uitgebreid vanuit zijn kennis en ervaring en geeft raad geeft bij het opstellen van een LevensTestament. Sommige handelingen waarvoor in een LevensTestament volmacht wordt gegeven, kunnen alleen bij volmacht als deze notarieel zijn vastgelegd (bijvoorbeeld om een hypotheek af te sluiten). Dat geldt dus ook voor (één of meer volmachten in) een notarieel LevensTestament. Omdat zo'n document notarieel wordt vastgelegd, is het een bewijs dat je op dat moment wilsbekwaam was. In staat om je wensen kenbaar te maken en om de gevolgen daarvan te overzien. Wij hebben ons daarvan als notaris moeten kunnen overtuigen.

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:

Wie bewaart het levenstestament?

Het LevensTestament wordt bij de notaris in de kluis bewaard en de notaris geeft een origineel gewaarmerkt afschrift van de notariële akte. Meestal wordt deze door de notaris aangemeld bij het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Dit geeft de zekerheid dat iedereen die dat mag, kan achterhalen of jij een LevensTestament hebt opgesteld.

Wie hebben inzage in het levenstestament?

Het LevensTestament moet tijdens je leven door bepaalde personen kunnen worden geraadpleegd. Door jezelf als volmachtgever, maar ook voor de gevolmachtigde(n) en ná overlijden voor de erfgenamen,bewindvoerderenexecuteur. Je kunt vast leggen wie een afschrift of een uittreksel van (de volmacht(en) uit) je LevensTestament mag hebben. Als een arts of een kantonrechter informatie uit een LevensTestament nodig heeft, dan kan hij je notaris raadplegen.

Herroepen?

Je kunt het levenstestament op ieder moment herroepen of wijzigen door een nieuwe notariële akte. Je kunt het levenstestament niet zomaar, zoals bij een codicil, thuis verscheuren.

Uiteraard is Stotijn notariaat & mediation u hierbij graag van dienst. Voor een nadere bespreking of advies bent u van harte welkom op ons kantoor in de Wijk. Uiteraard kunt u ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.


Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus