Levenstestament

Een levenstestament wordt nogal eens verward met een langstlevende testament maar is zeker niet hetzelfde. In plaats van levenstestament gebruiken we daarom ook wel de term Algehele Notariële Volmacht. Met zo'n Levenstestament of Algehele Notariële Volmacht kunt u bij leven vastleggen wie er voor of namens u kan handelen wanneer u dat zelf niet (meer) kunt. Dat kan zijn vanwege ziekte (denk aan dementie) of wanneer u voor uw werk veelal in het buitenland verblijft. 
We weten allemaal dat wanneer we ouder worden, dat er op enig moment sprake kan zijn van lichamelijke of geestelijke achteruitgang. Het kan gebeuren dat u een ingrijpende operatie moet ondergaan of dat u op enig moment niet meer weet hoe bepaalde zaken ook weer moesten. Regel daarom tijdig, wie er namens u mag handelen wanneer u dat zelf niet meer kunt of wilt. Op die manier houdt u de regie in eigen hand en worden uw zaken naar uw wens geregeld.

Wanneer u een levenstestament (ook wel algehele notariële volmacht) laat maken, dan heeft dat als voordeel dat banken degene(n) die u heeft gevolmachtigd, erkennen als vertrouwenspersoon en dat deze de benodigde machtiging heeft verkregen om uw zaken te behartigen.

Een levenstestament kent veelal twee volmachten: een voor de financiële belangen en een voor de medische en persoonlijke zaken. Alle zaken die u geregeld wilt hebben, legt u in één akte vast. Dat is het levenstestament. Wilt u alleen voor uw financiële zaken een volmacht opstellen dan is dat ook mogelijk, maar het levenstestament kent dus een ruimere (meer omvattende) strekking.

Met een levenstestament /volmacht voorkomt u dat de kantonrechter beslist wie er, waarvoor rekening en verantwoording moet afleggen wanneer u wilsonbekwaambent geworden. Die wilsonbekwaamheid moet blijken uit een schriftelijke verklaring van uw arts/medisch hulpverlener, waarin wordt bevestigd dat men u als individu niet meer in staat acht tot een redelijke waardering van uw belangen.

Omdat een levenstestament notarieel wordt vastgelegd, geldt het als bewijs dat u op het moment van opstellen en ondertekenen daarvan wilsbekwaamwas. Wij moeten er ons notariskantoor wel van vergewissen dat dit het geval is ten tijde van ondertekening van de akte. Dat u op dat moment dus zelfstandig in staat was om uw wensen kenbaar te maken en de gevolgen daarvan kon overzien.

Centrale registratie

Levenstestamenten worden centraal vastgelegd in het zo genoemde Centrale Levenstestamentenregister (CLTR). Hierin worden sinds medio 2011 alle levenstestamenten vermeld die ooit door Nederlandse notarissen zijn opgesteld. Hierdoor kan iedereen die daartoe bevoegd is (uw notaris onder andere), uw levenstestament inzien en gehoor geven aan uw wensen.

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus