Koop/verkoop woning of appartement

Koopovereenkomst en akte van levering
Wanneer u een woning of een appartement koopt in bijvoorbeeld Meppel of Hoogeveen, maar ook wanneer u hier bijvoorbeeld grond koopt, een garage of een andere opstal die kadastraal is geregistreerd, dan moet de koop ‘beschreven’ worden, zoals dat heet. En dat gebeurt in twee stappen.

Eerst de KOOPOVEREENKOMST en later de AKTE VAN LEVERING.

Hierbij is er onderscheid tussen de akte van levering voor een woning, garage of grond
en de akte van levering voor een appartement.

Dat laatste houdt verband met het feit dat u hier te maken heeft met een Vereniging van Eigenaren.

Wat staat er in de koopovereenkomst?
De koopovereenkomst is de afspraak om onder bepaalde voorwaarden en afspraken een woning, appartement, garage of grond in eigendom over te dragen. Om de eigendom ook daadwerkelijk te doen overgaan, is een notariële akte van levering vereist. De koopovereenkomst wordt daarom in de praktijk ook wel "de voorlopige koopovereenkomst" genoemd. Voorlopig omdat daarna nog de definitieve levering moet plaatsvinden.

Als er bij de verkoop een makelaar is betrokken, stelt die doorgaans de koopovereenkomst op. Indien er bij de verkoop geen makelaar betrokken is, kan de notaris de koopovereenkomst opstellen. Stotijn notariaat & mediation is u hierbij graag van dienst.

Akte van levering
De daadwerkelijke eigendomsoverdracht gebeurt met een akte van levering. Wij stellen de akte van levering graag voor u op. Nadat de akte van levering is getekend zorgt de notaris voor het verwerken van de eigendomsoverdracht bij het kadaster. Daarmee is de koop definitief. Vanzelfsprekend is Stotijn notariaat & mediation u hierbij graag van dienst!

Voor een nadere bespreking of nader advies bent u uiteraard altijd welkom op ons kantoor in de Wijk of in Ruinerwold. Beide kantoren zijn goed bereikbaar, zowel vanuit Meppel als Hoogeveen. Ook kunt u via de mail of telefonisch contact met ons opnemen.

Schriftelijk vastleggen
Sinds oktober 2003 eist de wet, dat de koop van een woning of appartement door een particulier schriftelijk moet worden vastgelegd. Zolang dat niet is gebeurd, is er nog geen koop gesloten. Het schriftelijk vastleggen van de koop gebeurt in de koopovereenkomst. Doorgaans wordt een koopovereenkomst door de verkopende makelaar opgesteld. Als er geen makelaar bij betrokken is, kunnen partijen zelf een koopovereenkomst opstellen of deze laten opstellen door een notaris. Uiteraard regelt Stotijn notariaat & mediation het graag voor u.

Bedenktijd
Na het tekenen van de koopovereenkomst heeft de koper van een woning of woonappartement drie dagen bedenktijd. Binnen deze bedenktijd mag de koper zonder opgaaf van reden en zonder boete van de koop af zien. Die bedenktijd gaat in op de dag dat de koper schriftelijk heeft verklaard, dat hij een kopie heeft ontvangen van het door alle partijen getekende koopcontract. Daarna is de koop in beginsel definitief.

Financieringsvoorbehoud
In beginsel, want doorgaans geldt er nog een financieringsvoorbehoud. Dat houdt in dat de koper een aantal weken de tijd krijgt om de financiering te realiseren tegen normale condities. Ook daarvoor is de koopovereenkomst van belang. De hypotheekverstrekker van de koper zal namelijk om de leningsaanvraag in behandeling te nemen als voorwaarde stellen dat zij een kopie ontvangt van het door partijen getekende koopcontract. De koopovereenkomst is daarnaast een bewijsstuk. Het legt de afspraken tussen partijen vast en partijen tekenen er voor. Partijen hebben zich aan de gemaakte afspraken te houden en bij overlijden van een partij diens erfgenamen. In de koopovereenkomst zijn de basisgegevens van de koop opgenomen. Dit betreft de persoonsgegevens van de beide partijen, het object waar het om gaat, de koopprijs en de datum van levering.

Roerende zaken
Een punt van belang is onder andere of er roerende zaken achterblijven of zijn mee verkocht en zo ja, welke zaken dat zijn en tegen welke koopsom. Ook het omgekeerde kan zich voordoen: Bepaalde zaken worden nadrukkelijk uitbedongen. De lijst roerende zaken is een belangrijk onderdeel. Discussies gaan vaak over zaken waarvan de ene partij meende dat ze achterbleven en de andere partij meende dat ze niet zouden achterblijven.

Gebreken, mankementen en bepalingen
Verder is het van belang eventuele feitelijke gebreken of mankementen te melden, en ook de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal, verontreiniging of ondergrondse tanks. Ook andere punten die de verkoper kent, en waarvan hij moet beseffen dat die voor de koper van belang zijn, moet de verkoper melden. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan belemmerende bepalingen als een recht van overweg en het afwijken van de kadastrale grenzen van de feitelijke grenzen.

Onderzoeksplicht koper
Een en ander ontslaat de koper echter niet van een eigen onderzoeksplicht. Hij mag niet achterover gaan hangen en maar afwachten wat de verkoper vertelt. De koper zal zelf vragen moeten stellen en goed moeten kijken.

Aanvraag formulier

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over een bepaald onderwerp? Wij helpen u graag!

Laat dit veld hieronder leeg:Stotijn notariaat & mediation
Burgemeester Veenhovenplein 1
7957 BA de Wijk

Telefoon: 0522 - 440 473
Privacyverklaring

We zijn met ons Notariskantoor gevestigd in Zuidwest Drenthe
en vooral actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld

Webdesign Eyemedia
Webredactie en SEO teksten - ProMótus